Sadební materiál

Podle způsobu pěstování se sadební materiál lesních dřevin dělí na:

Prostokořenný – to jsou semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky generativního a vegetativního původu, které se pěstují v různých substrátech na záhonech a pro potřeby obnovy lesa a zalesňování se vyzvedávají s obnaženými kořeny. 

Krytokořenný – rostlina je pěstována ve více či méně trvanlivém obalu (pevné – neumožňují prorůstání kořenů, při výsadbě se musí sejmout; měkké – umožňují prorůstání kořenů, nemusí se při výsadbě sejmout, např. RCK), který je naplněn substrátem.

Označování původu sadebního materiálu

 • Evidenční číslo uznané jednotky
 • Zajišťuje jednoznačnou identifikaci uznané jednotky, označuje původ reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Např.    CZ-2-2A-SM-3141-16-4-J-G

 1. označení České republiky
 2. číselný kód kategorie reprodukčního materiálu (1-identifikovaný, 2- selektovaný, 3-kvalifikovaný, 4-testovaný)
 3. číselný kód typu zdroje (1-zdroj semen, 2A-porost fenotypové třídy A, 2B-porost fenotypové třídy B, 2C – porost fenotypové třídy C, 3-semenný sad, 4-rodičovský strom, 5-klon, 6-směs klonů)
 4. zkratka dřeviny zde
 5. pořadové číslo zdroje
 6. číselný kód oblasti provenience – přírodní lesní oblasti (PLO). Tabulka přírodních lesních oblastí ČR zde
 7. číselný kód výškového pásma, lesní vegetační stupeň. Tabula lesních vegetačních stupňů zde
 8. označení orgánu veřejné správy zde
 9. označení uznaných jednotek nacházejících se v genové základně (pokud se uznané jednotky v genové základně nacházejí)

 Jakostní znaky standardního výsadbyschopného sadebního materiálu

1.    Vnější (morfologické znaky)

Morfologické znaky jsou měřitelné nebo vizuálně zjistitelné parametry sadebního materiálu: výška nadzemní části (měří se od kořenového krčku po vrchol terminálního pupenu), tvar nadzemní části, tloušťka kořenového krčku (měří se těsně nad místem styku kmínku s půdou), poměr objemu kořenového systému k objemu nadzemní části, podíl objemu jemných kořenů v objemu celého kořenového systému, délka kůlového kořene, nepřípustné deformace kořenových systémů, maximální průměr řezných ran. Nedílnou součástí kvality sadebního materiálu je jeho zdravotní stav.

Sadební materiál je charakterizován maximálním věkem a způsobem pěstování. Za standardní soubor sadebního materiálu je považován ten, který neobsahuje více než 5 % nestandardních jedinců. Standardní sadební materiál má mít průběžný kmínek s relativně pravidelně rozmístěnými bočními výhony a pupeny.

Terminální výhon má být zakončen vyzrálým neporušeným života schopným terminálním pupenem (požadavek vyzrálosti neplatí pro krytokořenný sadební materiál). Nadzemní část nesmí být mechanicky poškozena s výjimkou úmyslného tvarování koruny. Tvarováním se rozumí zkracování nebo odstraňování bočních větví. Je přípustná čerstvá rána, ale její průměr nesmí být větší než 6 mm.

U listnatých dřevin jsou přípustné semenáčky a sazenice, které mají kmínek s více terminálními výhony. Nejsou přípustné vícekmenné rostliny (např. „dvojáky“, „trojáky“).

Velikost kořenového systému standardního materiálu musí být úměrná velikosti nadzemní části a mít odpovídající množství jemných kořenů (kořenů slabších než 1 mm).

Kořenový systém nesmí být mechanicky poškozen. Výjimkou je úmyslné zkracování kořenů. Maximální tloušťka úmyslně zkracovaných kořenů nepřesahuje 6 mm, u poloodrostků vyšších než 81 cm se připouští maximální tloušťka řezu do 10 mm.

2.    Vnitřní (fyziologické znaky)

K fyziologickým znakům sadebního materiálu náleží obsah vody v pletivech, obsah zásobních látek, stupeň vegetačního klidu, stav terminálních pupenů, růstový potenciál kořenů a stav mykorrhizy.

Zjišťování fyziologických znaků je zpravidla destruktivní, a proto se provádí pouze u reprezentativních vzorků sadebního materiálu. Jednoduchá hodnocení je možno v provozních podmínkách provést přímo ve školkách, většina testů se však realizuje na specializovaných pracovištích.

Standardní sadební materiál má mít optimální obsah vody a živin v pletivech.

V době jarní výsadby prostokořenný sadební materiál nemá mít narašené pupeny.

Parametry výsadby schopného sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti zde

Parametry kořeného systému výsadby schopného sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti zde

Nepřípustné vady sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti zde