TELL US - etický kodex

TELL US - Etický kodex

Etický kodex je od roku 2011 základní normou programu Compliance koncernu AGROFERT, který definuje pravidla etického chování v koncernu a soubor opatření a interních norem, jejichž dodržování zajišťuje v koncernu etické standardy podnikání.

Etický kodex upravuje chování a přístup zaměstnanců koncernu především v oblastech

- etického chování a firemní kultury (chování v souladu se zákony, vzájemný respekt, poctivost a integrita, odpovědnosti a kontroly vedoucích zaměstnanců aj.)
vztahu k obchodním partnerům a třetím subjektům (právo na konkurenci, kartelové právo, obchodní jednání, zadávání zakázek a vyjednávání obchodních vztahů, poskytování darů)
zamezení konfliktu zájmů (spoluúčast zaměstnanců na firmách, vedlejší práce aj.)
- zacházení s informacemi (závazky mlčenlivosti aj.)


Anonymní etická linka Tell Us

Každý ze zaměstnanců koncernu AGROFERT, ale i obchodní či neobchodní partneři koncernu, mohou vznést stížnost nebo poukázat na okolnosti, z nichž lze vyvodit, že došlo k porušení etických pravidel koncernu AGROFERT. Jedním z nástrojů je anonymní etická linka Tell Us : +420 272 192 999, na kterou může každý sdělit své případné poznatky či podezření z neetického chování v koncernu. 
​Každý podnět zaznamenaný na etické lince Tell Us je detailně prošetřen a v případě potřeby jsou přijata nápravná opatření. Všechny podklady, týkající se šetření, jsou samozřejmě důvěrné.
Veškerá data sdělená prostřednictvím etické linky jsou zabezpečena proti zneužití, řádně archivována a uchovávána v souladu se zákonnými povinnostmi na ochranu osobních údajů.

Ing. Aneta Oujezká

Compliance officer