TELL US - etický kodex

TELL US - Etický kodex

Etický kodex je od roku 2011 základní normou programu Compliance koncernu AGROFERT, který definuje pravidla etického chování v koncernu a soubor opatření a interních norem, jejichž dodržování zajišťuje v koncernu etické standardy podnikání.

Etický kodex upravuje chování a přístup zaměstnanců koncernu především v oblastech

- etického chování a firemní kultury (chování v souladu se zákony, vzájemný respekt, poctivost a integrita, odpovědnosti a kontroly vedoucích zaměstnanců aj.)
vztahu k obchodním partnerům a třetím subjektům (právo na konkurenci, kartelové právo, obchodní jednání, zadávání zakázek a vyjednávání obchodních vztahů, poskytování darů)
zamezení konfliktu zájmů (spoluúčast zaměstnanců na firmách, vedlejší práce aj.)
- zacházení s informacemi (závazky mlčenlivosti aj.)


Anonymní etická linka Tell Us

Každý ze zaměstnanců koncernu AGROFERT, ale i obchodní či neobchodní partneři koncernu, mohou vznést stížnost nebo poukázat na okolnosti, z nichž lze vyvodit, že došlo k porušení etických pravidel koncernu AGROFERT. Jedním z nástrojů je anonymní etická linka Tell Us : +420 272 192 999, na kterou může každý sdělit své případné poznatky či podezření z neetického chování v koncernu. 
​Každý podnět zaznamenaný na etické lince Tell Us je detailně prošetřen a v případě potřeby jsou přijata nápravná opatření. Všechny podklady, týkající se šetření, jsou samozřejmě důvěrné.
Veškerá data sdělená prostřednictvím etické linky jsou zabezpečena proti zneužití, řádně archivována a uchovávána v souladu se zákonnými povinnostmi na ochranu osobních údajů.

Ing. Aneta Oujezká

Compliance officer

Podněty podané přes Etickou linku nebo Compliance officerovi společnosti se řídí pravidly programu Compliance koncernu AGROFERT, nejedná se o oznámení dle zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v platném znění. Pokud chcete podat oznámení dle tohoto zákona, využijte postup uvedeny na webových stránkách společnosti https://www.wotanforest.cz/dokumenty/informace-o-oznamovani-dle-zakona-171-2023-sb..html