Obchodní podmínky, licence osvědčení

Obchodní a dodací podmínky Wotan Forest a.s. – Školky

1. Základní ustanovení

1.1. Působnost 
Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné pro prodej sadebního materiálu společností Wotan Forest, a.s. se sídlem Rudolfovská 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO: 26060701 (dále také jako „prodávající“). Obchodní a dodací podmínky jsou platné pro dodávky sadebního materiálu společností Wotan Forest, a.s. všem kupujícím vyjma dodávek spotřebitelům vymezeným v ustanovení § 419 zákona č.89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku.

2. Specifikace sadebního materiálu

2.1. Technologie a termín expedice 
Wotan Forest, a.s. produkuje sadební materiál při využití tří způsobů pěstování : 
a) prostokořenná sadba pěstovaná na záhonech - sadební materiál je připravován k expedici v závislosti na klimatických podmínkách zpravidla v měsících březen, duben, květen, výjimečně i v únoru a dále v září, říjnu, listopadu, příp. prosinci.
b) krytokořenný sadební materiál produkovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích Quick Pot , BCC, Marbet apod. - sadba se expeduje s přihlédnutím na klimatické podmínky a po dohodě s odběra-telem. 
c) krytokořenný sadební materiál v kontejnerech o objemu 0,5 až 50 litrů - sadba se expeduje s přihlédnutím na klimatické podmínky a po dohodě s odběratelem. 

V případě, že při expedici nepanují vhodné klimatické podmínky a prodávající kupujícího na tuto skutečnost předem upozorní a uvede ji písemně na expediční doklady, není brán zřetel na pozdější reklamace životnosti dodaného sadebního materiálu.

2.2. Označování sadebního materiálu

Sadební materiál pro lesnické účely je označován v souladu s platnými předpisy a je hned při prodeji opatřen průvodním listem, průvodním štítkem nebo listem o původu. Vyžadují-li to zvláštní předpisy čs.právního řádu, je součástí průvodní dokumentace i rostlinolékařský pas.

2.3. Třídění sadebního materiálu

Sadební materiál je tříděn v souladu s platnou legislativou a normami pro jednotlivé technologie a druhy dřevin i se všemi tolerancemi, která tato legislativa připouští. Specifikace sadebního materiálu je vždy uvedena v ceníku či nabídkovém listu. Za příplatek může být třídění prováděno mimořádně i dle požadavku zákazníka.

2.4. Balení, nakládka a doprava sadebního materiálu

Prostokořenná sadba je balena po 25 nebo 50 kusech převázána provázkem, příp. více provázky dle výšky rostlin. Tolerance v počtech je + 2 sazenice v jednom balení. Nakládka probíhá :

a) přímo na plochách ze záhonů školkařských ploch 

b) z klimatizovaných skladů, založíšť nebo jiných expedičních prostor 

Krytokořenná sadba může být opatřena ochrannou fólií, která zamezuje vysychání kořenového systému. Počty sazenic v jednom balení se mohou lišit dle typu sadbovače. Nakládka probíhá obdobně jako u prostokořenné sadby. Krytokořenná sadba v kontejnerech je nakládána volně nastojato na dopravní prostředek. 

Nakládka sadebního materiálu je v ceně sadebního materiálu, není-li předem domluveno jinak.

Není-li domluveno předem jinak, zajišťuje si dopravu sadebního materiálu kupující. Doprava sadebního materiálu není zahrnuta v jeho ceně. Místem plnění jsou příslušná školkařská střediska prodávajícího.

V případě přepravy sadebního materiálu nevhodnými dopravními prostředky nebo nezakryté nebo ve velkých vrstvách nebo za nevhodných klimatických podmínek, přebírá kupující veškerou odpovědnost za převzatý sadební materiál a škody v důsledku toho vzniklé nebude možné vůči prodávajícímu uplatnit.

V případě, že dopravu zajišťuje firma Wotan Forest, a.s, vlastními dopravními prostředky nebo prostřednictvím najatého dopravce, je skládání sazenic organizačně i nákladově záležitostí kupujícího.

Wotan Forest, a.s. neprovádí zásilkový prodej sadebního materiálu. 

3. Objednávky a smlouvy

3.1. Příjem objednávek

Prodávající přijímá objednávky písemně. Objednávky se zasílají na dodávající školkařské středisko nebo na ústředí společnosti. Seznam školkařských středisek je uveden zde https://www.wotanforest.cz/lesni-skolky/  

Kupující zašle s dostatečným předstihem před plánovaným termínem dodání písemnou objednávku nebo poptávku na požadovaný sadební materiál. Bude-li objednávka zaslána pozdě, nemusí být v požadovaném termínu vyřízena. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s obchodními a dodacími podmínkami, které jsou uveřejněny zde https://www.wotanforest.cz/obchodni-podminky-licence-osvedceni/ .

3.2. Náležitosti objednávky

Objednávka musí obsahovat :

- obchodní firmu, sídlo, IČO a DIČ kupujícího
- specifikaci objednávky/poptávky, tedy druh dřeviny, výšku, množství sadebního materiálu a technologii pěstování 
- u dřevin určených pro lesnické účely uvedete též přírodní lesní oblast (PLO) a lesní vegetační stupeň (LVS), do kterého je sadba určena 
- požadovaný termín dodávky 
- způsob platby
- jméno oprávněného zástupce k podpisu objednávky, jeho podpis a datum podpisu objednávky 

3.3. Potvrzení objednávek

Objednávka je potvrzena podpisem oprávněné osoby prodávajícího a jejím předáním/odesláním zpět kupujícímu. 

3.4. Storno objednávky

Storno objednávky bez náhrady vynaložených nákladů je možné pouze ze závažných důvodů po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího, a to pouze v případě, že sazenice ještě nebyly připraveny k expedici. Za závažný důvod není považován nákup sazenic u jiného dodavatele.
Firma Wotan Forest. a.s, si vyhrazuje možnost záměny sadebního materiálu.(např. prostokořenný za obalovaný nebo za jinou než objednanou velikost) z ovlivnitelných důvodů (lidská chyba, nepřesnosti v inventurách). Náhrada bude vždy projednána s kupujícím předem. 

Dojde-li ke stornu objednávky ze strany Wotan Forest. a.s z důvodu vyšší moci (klimatické vlivy, krádež, poškození zvěří) bude odběratel o tomto bezodkladně vyrozuměn.

3.5. Kupní smlouva

Pokud cena objednaných sazenic přesahuje částku 50.000 Kč nebo vyžádá-li si kupní smlouvu kupující, vystaví prodávající na základě objednávky návrh kupní smlouvy, který zašle kupujícímu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

4. Cena sadebního materiálu a způsob úhrady

4.1. Ceny sadebního materiálu

Sadební materiál je účtován v korunách českých nebo v Eurech podle platných ceníků nebo po dohodě. Ceny v cenících jsou uvedeny bez DPH a rozumí se při dodání sadebního materiálu v místě plnění na příslušném školkařském středisku. Ceníky jednotlivých středisek Wotan Forest, a.s. se mohou lišit.

Wotan Forest. a.s může poskytnout slevu z ceny sadebního materiálu v závislosti na velikosti dodávky a době spolupráce. Sleva není nároková a nebude poskytovaná paušálně.

4.2. Úhrada odebraného sadebního materiálu

Kupní cena sadebního materiálu se hradí :
- v místě plnění v hotovosti nebo
- předem před převzetím sadebního materiálu převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury nebo
- po převzetí zboží převodem na účet na základě vystavené faktury
Kupní cena sadebního materiálu zahrnuje pouze základní obalový materiál (provázky, fólie), další přepravní obaly (palety, krabice, boxy apod.) nejsou součástí ceny sadebního materiálu a kupující je hradí zvlášť. 

Splatnost faktur činí 14 dní ode dne vystavení faktury, pokud není písemně dohodnuto jinak. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn zastavit zbývající dodávky sazenic, aniž by byl v prodlení s plněním svých závazků. Další sadební materiál může být kupujícímu dodán až po úhradě veškerých jeho závazků vůči prodávajícímu s tím, že prodávající je oprávněn požadovat úhradu plné ceny dodávaného sadebního materiálu předem nebo nejpozději při převzetí zboží.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Odběr sadebního materiálu

5.1. Termín odběru

Pokud není termín odběru jasně uveden v potvrzené objednávce, resp. kupní smlouvě, bude kupující o termínu odběru vyrozuměn alespoň 3 dny předem. 
Vlastní hodinu odběru sadebního materiálu je třeba dohodnout s příslušným vedoucím školkařského střediska. 
Kupující je povinen sadební materiál ve smluveném termínu odebrat. V případě, že tak neučiní a nedohodne se s prodávajícím na náhradním termínu odběru, je prodávající oprávněn s tímto sadebním materiálem volně disponovat (např. dodat dalším zájemcům). 

Přebírá-li za kupujícího materiál jiná osoba např. dopravce, je povinna se prokázat plnou mocí, popř. pověřením k převzetí sadebního materiálu. Převzetí sadebního materiálu bude kupujícím, popř. jím určenou osobou potvrzeno na dodacím listu s uvedením jména přebírající osoby.

5.2. Manipulace s odebraným sadebním materiálem

Kupující bere na vědomí, že sadební materiál je živý materiál, a je třeba s ním zacházet šetrně a s odbornou péčí.

5.3. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na dodaném sadebním materiálu přechází na kupujícího okamžikem jeho naložení na dopravní prostředek (i smluvní) v případě, že si zajišťuje dopravu kupující, nebo okamžikem jeho vykládky v případě, že dopravu zajišťuje Wotan Forest, a.s.

6. Převzetí sadebního materiálu

6.1. Přejímka

Kupující si je povinen sadební materiál a dokumentaci k němu při převzetí pečlivě překontrolovat. Pokud má sadební materiál nebo dokumentace zjevné vady, je kupující povinen neprodleně požadovat u prodávajícího nápravu, nejlépe písemně. 

 

7. Reklamace

7.1. Záruky, uplatnění reklamace

Wotan Forest, a.s. garantuje kvalitu dodávaného sadebního materiálu v souladu s právními předpisy a normami České republiky s tolerancemi, které jsou v těchto předpisech obsaženy. 
Prodávající nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování dodaného sadebního materiálu.
Prodávající neručí za reklamace vztahující se k nedodání sadebnímu materiálu z důvodu vyšší moci. 
Reklamace dále vyjmenovaných zjevných vad přijímáme do 14 dnů od převzetí sazenic - nedodržení standardů, nižší počty sadby než byly deklarovány.
V případě oprávněnosti budou reklamované sazenice fyzicky nahrazeny nebo dodány v nejbližším termínu na základě dohody obou stran.
Je třeba, aby kupující oprávněnost své reklamace prokázal (nejlépe fotodokumentací) a vyzval prodávající k vyjádření. 
Dále přijímáme reklamace do 2 měsíců od převzetí sadebního materiálu v případě skrytých vad, které se objeví až po výsadbě. A to v případech, kdy vysazovaný materiál nenaraší nebo naraší jen ve velmi nízkém počtu.
U sadby odebrané v říjnu, listopadu nebo prosinci přijímá prodávající reklamace životnosti do 30. 4. následujícího roku.
Přirozený úhyn rostlin do 10ti % jednotlivé dodané partie v prvním roce po výsadbě není možné považovat za důvod k reklamaci. Přirozený úhyn rostlin se přiměřeně zvyšuje v osmém vegetačním lesním pásmu. 
V případě reklamace životnosti musí kupující doložit, kdy a jakým způsobem sadební materiál uskladnil, kdy a kam jej vysázel, a doložit odbornou péči po celou dobu jeho nakládání s tímto sadebním materiálem od jeho převzetí od prodávajícího. Oprávněné reklamace budou řešeny náhradní dodávkou sadebního materiálu v nejbližším možném termínu na základě dohody obou stran.
Výše uvedené záruky se nevztahují na případy, kdy poškození rostlin vznikne nevhodným zásahem kupujícího nebo třetí osoby, působením živočichů (např. hlodavci, hmyz, zvěř apod.), působením přírodních živlů, vyšší moci a rovněž chorobami a škůdci rostlin, jejichž inkubační doba je kratší než doba, která uplynula mezi převzetím sadebního materiálu kupujícím a vznikem poškození chorobami nebo škůdci.
Za sadební materiál, u něhož nelze uplatnit reklamaci se považuje ten, které odumřel nebo byl poškozen v důsledku nedokonalé péče, jako například neodborným nebo pozdním ožínáním, aplikací chemických látek, neprovedením obvyklých ochranných opatření, výsadbou do nevhodných stanovišť, poškozením třetími osobami, zcizením apod. 
Veškeré reklamace musí být podány písemně a adresovány v jednom výtisku na adresu sídla společnosti a v jednom výtisku na dodávající školkařské středisko. 
Wotan Forest a.s, se zavazuje vyjádřit v co nejkratším termínu od obdržení písemné reklamace.

Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost při vyřizování reklamace prodávajícím. Na pozdní, nepřesné a neoprávněné reklamace nebude brán zřetel. 

8. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy neupravené kupní smlouvou nebo potvrzenou objednávkou a těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9. Platnost

Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a účinné od 15. 12. 2017. Změny těchto podmínek jsou možné pouze písemnou formou a zveřejněním na internetových stránkách www.wotanforest.cz.